Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu dobrunoc.eu

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode dobrunoc.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Kupujúci dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

                                                 

1.2 Predávajúci:

EMSY s. r. o., Bohrova 1206/9, 851 01 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 94935/B

IČO: 47 555 742

DIČ: 2023974172

spoločnosť nie je platcom DPH

 

1.3 Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

1.4 Tovar a cena:

Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu dobrunoc.eu, alebo tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho. Popis tovaru a jeho cena sú uvedené na stránkach internetového obchodu dobrunoc.eu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Cena bude vždy spotrebiteľovi potvrdená e-mailom pri doručení objednávky predávajúcemu.

 

 

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1 Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

2.2 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie nasledujúcich podstatných náležitostí:

FO:      meno a priezvisko       resp.     PO:      názov firmy

            adresa bydliska                                   sídlo spoločnosti

            telefón a e-mail                                   IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ je spoločnosť platcom DPH)

                                                                        telefón a e-mail

 

kód tovaru (jednoznačné označenie tovaru uvádzané v popise produktu)

cena tovaru

požadované množstvo

vybraný spôsob platby

adresa pre dodanie tovaru

 

2.3 Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku. Po prijatí takejto objednávky predávajúci prevedie jej overenie a následné potvrdenie druhu, ceny a množstva tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Potvrdenie objednávky prebehne formou e-mailu a objednávka v tomto štádiu sa považuje medzi zmluvnými stranami za záväznú.

 

 

 

 

3. Platobné podmienky

 

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom internetového bankovníctva, online platby kartou alebo dobierkou.

 

3.2 Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

 

3.3 Zvýhodnené ceny tovaru sú označené symbolmi “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

4. Dodacie podmienky

 

4.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe od potvrdenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú len orientačný charakter . Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru, alebo iné okolnosti. Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriéra.

 

4.2 V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu nový predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

 

4.3 Ak tovar nemožno doručiť z dôvodu skončenia výroby tovaru, alebo z dôvodu vyššej moci, predávajúci sa pokúsi zabezpečiť zodpovedajúcu náhradu za obdobných podmienok, pokiaľ k tomu kupujúci udelí svoj písomný, resp. elektronický (e-mial) súhlas.

 

4.4 Náklady na doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenska sú zahrnuté v cene tovaru a predávajúci nebude v tejto súvislosti účtovať žiadne ďalšie poplatky.

 

4.5 Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená okamihom odovzdania tovaru na prepravu zmluvnému dopravcovi na miesto určené kupujúcim v záväznaj objednávke.

 

4.6 Pri preberaní tovaru obdrží kupujúci od kuriéra doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru pri platbe na dobierku. Daňový doklad (faktúra), s vyčíslením druhu, množstva a ceny objednaného tovaru bude súčasťou samotnej dodávky.

 

5. Zrušenie záväznej objednávky zo strany predávajúceho

 

5.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. Ak nastane tento prípad, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Dohoda o prípadnom náhradnom plnení musí mať písomnú, resp. elektronickú (e-mail) podobu.

 

5.2 V prípade zrušenia objednávky predávajúcim, ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote do 7-mich pracovných dní od oznámenia o zrušení objednávky.

 

6. Zrušenie záväznej objednávky zo strany kupujúceho

 

6.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania a v tomto prípade kupjúci neznáša žiadne náklady spojené so stornom objednávky.

 

6.2 V prípade zrušenia už potvrdenej objednávky alebo neprevzatia objednaného tovaru od kuriéra, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, vzniknutú týmto jednaním, ak v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny tovaru.

 

6.3 Predávajúci akceptuje žiadosť o zrušenie objednávky výhradne v elektronickej forme (e-mail).

 

 

 

 

7. Záručné podmienky, reklamačný poriadok, odstúpenie od zmluvy, vrátenie alebo výmena tovaru

 

7.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpnia tovaru. Počas tejto doby je predávajúci zodpovedný za vady predávaného tovaru. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky dobrunoc.eu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí.

 

7.2 Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s reklamovaným tovarom zaslať predávajúcemu aj žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis závady (formulár sa nachádza na internetovej stránke) a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý (faktúra). Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 30 dní od jeho prevzatia, o čom musím predajcu písomne informovať. V tomto prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu peniaze za tovar do 14 dní od spätného prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný tovar odoslať ako doporučenú a poistenú zásielku. Tovar odoslaný na dobierku nebude prevzatý. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

7.3 Reklamovaný tovar musí byť kompletný, nepoškodený a neopotrebovaný. V opačnom prípade reklamácia nebude uznaná.

 

7.4 Reklamácia bude vyriešená v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. Po posúdení reklamácie bude kupujúcemu zaslané stanovisko o výsledku reklamácie písomne resp. elektronicky (e-mail).

 

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie bude buď kupujúcemu vrátená suma za kúpený tovar do 14-tich dní od uznania reklamácie, reklamovaný tovar bude opravený alebo bude kupujúcemu zaslaný nový tovar na náklady predávajúceho. Na spôsobe kompenzácie oprávnenej reklamácie sa zmluvné strany dohodnú písomne. V prípade neoprávnenej reklamácie, bude predávajúci účtovať kupujúcemu prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

 

7.6 Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od kuriéra.

8. Alternatívne riešenie sporov

 

8.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lucia@dobrunoc.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

9. Ochrana osobných údajov

 

9.1 Údaje, ktoré kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby vystavenia daňového dokladu a doručenia objednaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám, s výnimkou dopravcu za účelom doručenia tovaru.

 

9.2 Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov podľa vyššie stanovených podmienok. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 3 pracovných dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

9.3 Náš informačný systém je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 1513815

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1 Kupujúci berie na vedonmie, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia aj prískušnými právnymi predpismi Slovenskej reubliky a vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa

 

10.2 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP.

 

10.3 Tieto VOP sú platné a účinné od 26.09.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.